Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu (dále jen „e-shop“) provozovaném společností TRIEXPERT s.r.o. (dále jen „provozovatel“, „prodávající“, „dodavatel“).

Identifikační údaje provozovatele:

Název společnosti TRIEXPERT s.r.o.
Sídlo společnosti Radlická 3201/14, Praha 5, PSČ 150 00
246 65 606
Zapsaná v obchodním rejstříku oddíle C., vložka 164529 vedená u Městského soudu v Praze
Odpovědná osoba Karel Zadák
Kontakt eshop@triexpert.cz / 725 778 266

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího TRIEXPERT s.r.o. a kupujícího (dále jen „zákazník“, „spotřebitel“). Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícím včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Objednané zboží na e-shopu doručujeme jen v rámci České republiky. Při nákupu zboží přes e-shop a osobním vyzvednutí zboží nemá zákazník nárok na bezplatnou diagnostiku došlapu. Tato služba je poskytována zdarma pouze zákazníkům při zakoupení zboží přímo v kamenných prodejnách TRIEXPERTU.

KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem.

Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (cena objednávaného zboží, cena za přepravné či poštovné atd.), včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na prodejně TRIEXPERT Brno. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Nárok na odstoupení od smlouvy máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Bližší informace k odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

KDE A JAK ZBOŽÍ VRÁTIT

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to písemným odstoupením a zasláním zboží na adresu:

TRIEXPERT s.r.o., Milady Horákové 20, Brno 602 00

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Neposílejte zpět zboží na dobírku, doporučujeme Vám před odesláním zpět zboží pojistit. Vždy přiložte písemné, „odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy

Jaké dokumenty předložit:
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Tímto dokumentem je faktura, kterou jste obdrželi při doručení zboží. Nejlepší možností je zaslání vyplněného „odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy“ a shora citované faktury.

JE DOBRÉ VĚDĚT:

Obal není nutný:
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Doporučujeme vždy zasílat zboží v původních obalech.

Zboží si můžete vyzkoušet:
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení kompletní zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady.

Dodržení 14denní lhůty:
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ LISTY

Ze zákona má kupující na zboží 2letou záruční lhůtu. Jako záruční list slouží faktura, kterou obdržel prodávající společně se zakoupeným zbožím.

JE DOBRÉ VĚDĚT

 

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.
  • Při oprávněné reklamaci hradí náklady (poštovné) prodávající. Při neuznané reklamaci hradí poštovné spotřebitel.

Registrace, ochrana osobních údajů a zasílání novinek

Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových emailů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Nabídkové emaily budou odesílány max. 6x ročně. Službu zasílání novinek emailem může kupující kdykoli zrušit na emailové adrese: eshop@triexpert.cz nebo přímo v patičce obdrženého emailu.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Děkujeme za důvěru!

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování služeb pro Vás.

Přejeme Vám mnoho naběhaných kilometrů,  firma TRIEXPERT s.r.o.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 7.12.2012