Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu (dále jen „e-shop“) provozovaném společností TRIEXPERT s.r.o. (dále jen „provozovatel“, „prodávající“, „dodavatel“).

Identifikační údaje provozovatele:

Název společnosti TRIEXPERT s.r.o.
Sídlo společnosti Radlická 3201/14, Praha 5, PSČ 150 00
246 65 606
Zapsaná v obchodním rejstříku oddíle C., vložka 164529 vedená u Městského soudu v Praze
Odpovědná osoba Karel Zadák
Kontakt eshop@triexpert.cz / 725 778 266

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího TRIEXPERT s.r.o. a kupujícího (dále jen „zákazník“, „spotřebitel“). Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícím včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění).

Objednané zboží na e-shopu doručujeme jen v rámci České republiky. Při nákupu zboží přes e-shop a osobním vyzvednutí zboží nemá zákazník nárok na bezplatnou diagnostiku došlapu. Tato služba je poskytována zdarma pouze zákazníkům při zakoupení zboží přímo v kamenných prodejnách TRIEXPERTU.
 

KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem.

Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami (cena objednávaného zboží, cena za přepravné či poštovné atd.), včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na prodejně TRIEXPERT Brno. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Nárok na odstoupení od smlouvy máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
 
Bližší informace k odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

KDE A JAK ZBOŽÍ VRÁTIT

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to písemným odstoupením a zasláním zboží na adresu:

TRIEXPERT s.r.o., Milady Horákové 20, Brno 602 00

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Neposílejte zpět zboží na dobírku, doporučujeme Vám před odesláním zpět zboží pojistit. Vždy přiložte písemné „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy“ 

Jaké dokumenty předložit:
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Tímto dokumentem je faktura, kterou jste obdrželi při doručení zboží. Nejlepší možností je zaslání vyplněného „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy“ a shora citované faktury.

JE DOBRÉ VĚDĚT:

Obal není nutný:
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Doporučujeme vždy zasílat zboží v původních obalech.

Zboží si můžete vyzkoušet:
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jak zásilku připravit:
Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení kompletní zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady.

Dodržení 14denní lhůty:
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

DODÁNÍ ZBOŽÍ – ZPŮSOBY DORUČENÍ A PLATBY, CENA ZA DODÁNÍ

Zásilka zboží bude obsahovat objednané zboží, dodací list a fakturu za zboží. Faktura zároveň slouží jako záruční list.

A) ZPŮSOBY DORUČENÍ

Zákazník si může při objednávání zboží vybrat způsob jeho doručení – osobní odběr nebo doručení přepravní službou DPD.

 

OSOBNÍ ODBĚR V NĚKTERÉ Z PRODEJEN TRIEXPERT

Pozor – před vyzvednutím zboží počkejte na e-mail s potvrzením. Pošleme vám je, jakmile je zboží na prodejně připraveno, proces totiž nějakou chvíli trvá. Zboží pro Vás bude připraveno k vyzvednutí v závislosti na dni, kdy je objednávka vytvořena. Objednávky vytvořené v pátek – pondělí budou připraveny k vyzvednutí v úterý a objednávky vytvořené v úterý – čtvrtek budou připraveny k vyzvednutí v pátek.

Na prodejně pro vás bude připraveno ještě následujících 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám byl odeslán email s potvrzením, že zboží je přichystáno. Pokud zboží v této lhůtě neodeberete, je uvolněno do volného prodeje. A kupní smlouva se ruší. Zboží na prodejnách lze vyzvednout pouze v pracovní době. Ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu, ale pouze po předchozí domluvě s obsluhou dané prodejny.

Způsob platby: Platba na prodejnách je možná v hotovosti a platební kartou
 

DORUČENÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU DPD

DPD rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny od 8.00 do 18.00. V den doručení dostanete ráno SMSku s předpokládaným časem doručení (3hodinové rozmezí). Pokud se vám doručení v daný den nehodí, můžete ho podle pokynů v SMS posunout o 1, 2 nebo 3 pracovní dny. Pokud si zboží nepřevezmete, a to ani v případném náhradním termínu, zboží se vrací zpět a je uvolněno do volného prodeje. Kupní smlouva se ruší. Náklady, které tímto prodávajícímu vznikly, mohou být po kupujícím nárokovány.
Zpravidla je zboží doručeno do dvou pracovních dnů od objednávky kupujícím.

Způsob platby: Pokud jste zvolili platbu při převzetí zboží, můžete u řidiče DPD zaplatit v hotovosti i platební kartou.
POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.
 

B) ZPŮSOB PLATBY

Zákazník si může vybrat jednotlivé způsoby platby a to vždy spolu s výběrem způsobu dopravy.

Hotově:

 • při osobním odběru v kamenné prodejně
 • při doručení přepravní službou DPD

Platební kartou:

 • při osobním odběru v kamenné prodejně
 • při doručení přepravní službou DPD

Bankovním převodem předem:

 • při doručení přepravní službou DPD 

C) CENA DODÁNÍ

Cena za dodání se liší v závislosti na hodnotě zakoupeného zboží a způsobu platby.

Platba na místě při převzetí zboží
  

DPD balík do 3 000,- Kč 119,- Kč
DPD balík nad 3 000,- Kč 0,- Kč

Platba přes účet (zásilku neplatíte při převzetí)
  

DPD balík do 3 000,- Kč 99,- Kč
DPD balík nad 3 000,- Kč 0,- Kč

 

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ LISTY

Ze zákona má kupující na zboží 2letou záruční lhůtu. Jako záruční list slouží faktura, kterou obdržel prodávající společně se zakoupeným zbožím.
 

JE DOBRÉ VĚDĚT

 

 • Záruční doba běží od převzetí zboží.
 • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
 • Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.
 • Při oprávněné reklamaci hradí náklady (poštovné) prodávající. Při neuznané reklamaci hradí poštovné spotřebitel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že zboží, které kupující obdržel od prodávajícího, je poškozené (nevztahuje se na poškození, které vzniklo při přepravě zboží, zda nese odpovědnost dopravce) či nefunkční, postupuje kupující dle reklamačního řádu.
Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Jako záruční list slouží kupujícímu faktura, která je vždy doručována s objednaným zbožím. Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem DPD. Pokud je zásilka kupujícímu doručena poškozena (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apod.), je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V opačném případě se prodávající zříká všech závazků, které pro něj  z tohoto reklamačního řádu plynou, a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává dopravce DPD.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených platnými právními předpisy. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:
 

 • vadu ODSTRANITELNOU: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady ODTRANITELNÉ vyskytující se ve VĚTŠÍM POČTU nebo OPAKOVANĚ a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu NEODSTRANITELNOU bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady NEODSTRANITELNÉ a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Podání reklamace:

 • Kupující reklamované zboží buď zboží osobně přinese na některou z kamenných prodejen, nebo reklamované zboží zašle na adresu kamenné prodejny, která byla uvedena na faktuře (tu obdrží kupující společně s doručeným zbožím). Reklamované zboží však nelze zasílat na dobírku, ta nebude přijata. Prodávající doporučuje kupujícím zasílané zboží pojistit.

Prodávající doporučuje kupujícím následující postup při podání reklamace zasláním na danou prodejnu:

 • při reklamaci zašle kupující vyčištěné zboží (pokud je to možné, tak i v původním obalu) společně s fakturou, kterou kupující obdržel při převzetí zboží.
 • kupující dále písemně uvede popis zjištěných vad zboží a jejich projevy
 • kupující dle typu vady může zvolit i nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje
 • v případě, neuplatňuje vrácení kupní ceny, uvede kupující i číslo bankovního účtu, kam mají bát finanční prostředky prodávajícím deponovány.

Vyřízení reklamace:
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet, který uvede, nebo předána v hotovosti na pokladně na některé z prodejen. 

JE DOBRÉ VĚDĚT

 

 • OKAMŽIKEM PŘEVZETÍ ZBOŽÍ SE STÁVÁ KUPUJÍCÍ VLASTNÍKEM ZBOŽÍ A ZÁROVEŇ ZAČÍNÁ BĚŽET ZÁRUČNÍ LHŮTA NA TOTO ZBOŽÍ V DÉLCE 24 MĚSÍCŮ.

 • Jako záruční list slouží faktura, která byla při expedici zboží přiložena k zásilce.

 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné i skrytá vady zboží, které jsou neslučitelné s funkčností zboží a jeho užitnými vlastnostmi.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené její běžným užíváním.
 • Zásilka reklamovaného zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace).
 • Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi.
 • Prodávají by měl použít balicího papíru nebo kartonu tak, aby během přepravy nemohlo dojít polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 • Zboží se neposílá na dobírku. Takto zaslané zboží nebude prodávajícím převzato.
 • Doporučuje se zboží pojistit.
 • Přeprava reklamovaného zboží je hrazena stranou prodávajícího pouze v případě, že je reklamce prodávajícím uznána.
 • Ihned po obdržení zboží obdrží kupující emailem od prodávajícího reklamační protokol.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobenými vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Prodávající přijímá z hygienických důvodů k reklamaci pouze zboží řádně vyčištěné.
 • O vyřízení reklamace je kupující informován emailem, sms či telefonicky.

Registrace, ochrana osobních údajů a zasílání novinek
 

Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových emailů v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Nabídkové emaily budou odesílány max. 6x ročně. Službu zasílání novinek emailem může kupující kdykoli zrušit na emailové adrese: eshop@triexpert.cz nebo přímo v patičce obdrženého emailu.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Děkujeme za důvěru!

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování služeb pro Vás.

Přejeme Vám mnoho naběhaných kilometrů,  firma Triexpert s.r.o.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 7.12.2012