Reklamační řád společnosti TRIEXPERT s.r.o.

Úvod

Reklamační řád společnosti TRIEXPERT s.r.o., se sídlem Argentinská 1610/4, Praha 7, PSČ 170 00, IČ 24665606, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164529 (dále jen „TRIEXPERT“) upřesňuje postup zákazníka (kupujícího) a společnosti TRIEXPERT (prodávajícího) v případě, že přes veškeré úsilí společnosti TRIEXPERT o zachování kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv vadného plnění.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek I – Prevence

1.1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

1.2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

1.3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost TRIEXPERT poskytuje svým zákazníkům při prodeji dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží (zejména v návodech na údržbu a dalších dokumentech poskytovaných zákazníkům).

Článek II – Odpovědnost TRIEXPERT za vady při prodeji zboží v kamenném obchodě nebo v e-shopu

2.1. Odpovědnost za vadné plnění (jakost při převzetí):

TRIEXPERT má zákonnou odpovědnost za vadné plnění: TRIEXPERT odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí zákazníkem nemá vady. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z takové vady, pokud se u zboží projeví, a to v době 24 měsíců od prodeje zboží zákazníkovi.

2.2. Záruka za jakost:

TRIEXPERT poskytuje smluvně záruku za jakost zboží se záruční dobou 12 měsíců: TRIEXPERT odpovídá v době 12 měsíců od prodeje zboží za to, že zboží si po tuto dobu zachová při řádném užívání zákazníkem smluvené a obvyklé vlastnosti.

Článek III – Odpovědnost za vadné plnění (jakost při převzetí) – základní podmínky reklamace

3.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době 24 měsíců vada (viz. čl. 3.2.), má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

3.2. Vadou se v tomto případě rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

3.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno.

Článek IV – Záruka za jakost – základní podmínky reklamace

4.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době 12 měsíců vada (viz čl. 4.2.), má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

4.2. Vadou se v tomto případě rozumí změna (vlastnosti) zboží, kdy zboží si nezachovalo smluvené a obvyklé vlastnosti deklarované při prodeji.

4.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

Článek V – Místo a způsob uplatnění reklamace

5.1. Zákazník může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně TRIEXPERT. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou.

5.2. Při reklamaci je zákazník povinen společnosti TRIEXPERT prokázat nákup reklamovaného zboží u společnosti TRIEXPERT (v kamenném obchodě či přes e-shop), a to nejlépe nákupním dokladem či fakturou. Při reklamaci je zákazník dále povinen společnosti TRIEXPERT poskytnout reklamované zboží a popis vady zboží, příp. způsob řešení reklamace, který požaduje (tj. jaké nároky z vad uplatňuje). Pokud zákazník chce odstoupit od smlouvy a požaduje vrácení kupní ceny, je povinen při reklamaci sdělit společnosti TRIEXPERT číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky vráceny. Výše uvedené informace je povinen zákazník poskytnout společnosti TRIEXPERT buď ústně při osobní reklamaci v kamenné prodejně TRIEXPERT, kdy o tyto informace budou zaznamenány v Reklamačním protokolu, nebo písemně v případě reklamace zaslané poštou. Bez splnění těchto povinností není společnost TRIEXPERT povinna reklamaci přijmout a nemusí zahájit reklamační řízení.

5.3. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi Reklamační protokol, který představuje potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení). Je-li reklamace provedena poštou (nikoliv osobně na prodejně), zašle společnost TRIEXPERT zákazníkovi Reklamační protokol e-mailem; pokud zákazník nevznese do 3 pracovních dnů proti Reklamačnímu protokolu námitky, má se za to, že s obsahem Reklamačního protokolu souhlasí.

5.4. Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se společnost TRIEXPERT nedohodne se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodně vedoucí prodejny nebo jiný kompetentní pracovník společnosti TRIEXPERT.

5.5.  Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu (neznečištěné, suché a hygienicky nezávadné). Společnost TRIEXPERT je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které je v hygienicky nepřijatelném stavu.

Článek VI – Lhůty pro uplatnění reklamace

6.1. Právo z odpovědnosti za vadné plnění dle čl. 2.1 (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží zákazníkem. Právo z odpovědnosti vyplývající ze záruky za jakost dle čl. 2.2 (reklamace) musí být uplatněno v době dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

6.2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

6.3. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem, sms či telefonicky.

Článek VII – Odstranitelné vady

7.1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

7.2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna (oprava zboží). Společnost TRIEXPERT je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7.3. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží. Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

7.4. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně čtyři odstranitelné vady.

7.5. V případě záruční vady bude vada odstraněna (oprava zboží). Nebude-li oprava zboží vhodná či účelná, bude zboží vyměněno. Pokud by výměna zboží byla neúměrná nebo nebyla možná, má zákazník právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy

Článek VIII – Neodstranitelné vady

8.1.  Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

8.2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy

8.3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Článek IX – Další ujednání

9.1. Společnost TRIEXPERT neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravcem. Pokud je zásilka zákazníkovi doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný či otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. Pokud zákazník zásilku přesto převezme, společnost TRIEXPERT nenese odpovědnost a výslovně se zříká všech závazků z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky za jakost; zákazník je tak dále oprávněn případnou reklamaci řešit pouze s dopravcem (DPD apod.).

9.2. Pokud zákazník využije svého práva dle tohoto reklamačního řádu či dle zákona a odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení doručit zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, vrátit nepoškozené zpět společnosti TRIEXPERT, a to nejlépe osobně do některé z kamenných prodejen TRIEXPERT, příp. také poštou. Zároveň je zákazník povinen sdělit společnosti TRIEXPERT číslo bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena, pokud tato již nebyla vrácena v rámci reklamačního řízení (např. v hotovosti). Jakmile zákazník splní tyto své povinnosti, je společnost TRIEXPERT povinna do 14 dnů vrátit zákazníkovi kupní cenu spolu s cenou za dodání zboží, a to na zákazníkem uvedený bankovní účet.