Prodejny
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TRIEXPERT s. r. o. pro provozování prodejen a internetového obchodu (e-shop)

Identifikační údaje provozovatele:

TRIEXPERT s.r.o.

se sídlem Argentinská 1610/4, Praha 7, PSČ 170 00

IČ 24665606

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164529
e-mail: eshop@triexpert.cz

(dále jen „TRIEXPERT“ nebo „prodávající“)

I. ÚVOD

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup zboží v prodejnách TRIEXPERT a v internetovém obchodě TRIEXPERT provozovaném na internetové adrese www.triexpert.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou každému přístupné na triexpert.cz
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „o. z.“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s o. z. považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).
 4. Ustanovení článku I, II odst. 1 a odst. 6, VII, IX, X a XI se použijí pro nákup zboží v prodejnách TRIEXPERT, ostatní ustanovení se týkají především nákupu zboží v e-shopu.

II. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká doručením objednávky kupujícího, a to objednávky v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané ze strany kupujícího prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených o. z. je ve smyslu ustanovení § 1726 o. z. vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 o. z. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem i podmínkami ochrany osobních údajů detailně seznámil před vyplněním a odesláním objednávky. Na tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. REZERVACE

 1. Zákazník má možnost si rezervovat zboží, které se nachází na jiné prodejně, a to na prodejnu, kde o rezervaci žádá.
 2. Zákazník toto může provést pouze osobně na prodejně, kde požádá o rezervaci zboží.
 3. Zboží bude maximálně do 7 dnů doručeno na prodejnu, kde si zažádal. Zákazník bude následně vyzván k odběru.
 4. Zákazník rezervací zboží potvrzuje uzavření kupní smlouvy s tím, že bude předmět koupě převzat později a zavazuje se zaplatit zálohu ve výši 500 Kč. Kupní cena bude doplacena při převzetí zboží.
 5. Pokud se zákazník do 7 dnů od výzvy prodávajícího zboží nepřevezme a nedoplatí kupní cenu, kupní smlouva se ruší a zákazník se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč, která bude uhrazena ze složené zálohy (pohledávky z titulu smluvní pokuty a vrácení zálohy se započítávají).

IV. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Změna ceny vyhrazena oproti uzavřené kupní smlouvě, a to v případě zjevně chybně uvedené ceny v nabídce na e-shopu, chyby systému či jiného omylu. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího na změnu ceny (e-mailem či dopisem) a kupní smlouva zaniká, nebude-li dohodnuto jinak.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

Hotově

– při osobním nákupu zboží v kamenné prodejně

Platební kartou

– při osobním nákupu zboží v kamenné prodejně

– předem při nákupu v eshopu

Bankovním převodem

– předem při nákupu v eshopu, pro možnost doručení přepravní službou
(kupující si vybere možnost hradit zboží bankovním převodem a až po uhrazení celé ceny za objednané zboží a za poštovné je zboží expedováno, při převzetí zásilky kupující již ničeho neplatí)

Bližší platební podmínky jsou v dokumentu Doprava a platba.

VI. DODACÍ PODMÍNKY A CENA DODÁNÍ

Zboží bude kupujícímu dodáno způsobem, který si v objednávce zvolí. bližší podmínky dodání a cena dodání jsou v dokumentu Doprava a platba.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího nebo od vybraného přepravce.

VIII. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a příslušnými ustanoveními o. z.
 3. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v Reklamačním řádu společnosti TRIEXPERT s. r. o. (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

IX. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY Z INTERNETOVÉHO PRODEJE (E-SHOP)

 1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího z internetového prodeje (e-shop), který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující z internetového prodeje, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy z internetového prodeje (e-shop) ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. Vrácené zboží musí být kompletní (vč. příslušenství a dokumentace) a ve stavu, v jakém je spotřebitel převzal. Spotřebitel je povinen spolu se zbožím zaslat prodávajícímu také doklad o koupi z internetového prodeje(fakturu). Pokud spotřebitel zboží prodávajícímu zasílá, je povinen zboží řádně zabalit tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození, ale ani k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží a původních obalů. Spotřebitel nesmí zboží zaslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato a zásilka bude na náklady spotřebitele vrácena. Prodávající doporučuje spotřebiteli zboží při zasílání pojistit.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy z internetového prodeje (e-shop) a vrácení zboží dle odst. 3, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Bude-li zboží či jeho originální obal jevit známky používání, bude-li poškozené, nevratně špinavé, či zničené, má prodávající právo uplatnit vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody tím způsobené, a to až do výše hodnoty zboží. Prodávající má právo započíst si tuto náhradu oproti povinnosti vydat spotřebiteli přijaté plnění. 
 7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy z internetového prodeje (e-shop), není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. V souladu s příslušným ustanovením o. z. sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek – vzor: odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy.
 9. Zboží je možné vrátit na adresu uvedenou ve formuláři, nebo osobně na prodejnách společnosti TRIEXPERT s. r. o.

 X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího pro naplnění kupní smlouvy i za účelem nabízení dalšího zboží.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží, a s výjimkou dalších osob, které se podílejí na splnění závazků z kupní smlouvy a/nebo na plnění zákonných povinností v souvislosti s plněním kupní smlouvy; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 5. Více o ochraně soukromí v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.

XI. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

Spotřebitel se může s mimosoudní stížností obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém či slovenském jazyce. Na základě individuální domluvy lze kupní smlouvu sjednat i v jiném jazyce.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 05. 1. 2023.