Prodejny
Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti TRIEXPERT s.r.o.

Úvod

Reklamační řád společnosti TRIEXPERT s.r.o., se sídlem Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČ 24665606, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 164529 (dále jen „TRIEXPERT“) upřesňuje postup zákazníka (kupujícího) a společnosti TRIEXPERT (prodávajícího) v případě, že přes veškeré úsilí společnosti TRIEXPERT o zachování kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv vadného plnění. 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Článek I – Prevence

1.1.  Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

1.2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

1.3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost TRIEXPERT poskytuje svým zákazníkům při prodeji dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží (zejména v návodech na údržbu a dalších dokumentech poskytovaných zákazníkům). 

Článek II – Odpovědnost TRIEXPERT za vady při prodeji zboží v kamenném obchodě nebo v e-shopu

Odpovědnost za vadné plnění (jakost při převzetí):

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat,

 

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Tyto podmínky se neuplatní, pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tímto vědomím souhlasil s uzavřením smlouvy.

 

Článek III - Uplatnění vady zboží

 

3.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v době 24 měsíců vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Pokud obvyklá životnost zboží, tj. doba, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet, je kratší než 24 měsíců, pak lze vadu zboží uplatnit po dobu obvyklé životnosti zboží.

3.2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

3.3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, nebo nevhodným či neobvykle intenzivním užíváním či nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou. 

Článek IV - Místo a způsob uplatnění vady (reklamace)

4.1. Zákazník může uplatnit vadu zboží (reklamaci) v kterékoliv prodejně TRIEXPERT. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží nebo ztížení či znemožnění opravy a může být důvodem zamítnutí reklamace.

4.2. Při reklamaci je zákazník povinen společnosti TRIEXPERT prokázat nákup reklamovaného zboží u společnosti TRIEXPERT (v kamenném obchodě či přes e-shop), a to nejlépe nákupním dokladem či fakturou. Při reklamaci je zákazník dále povinen společnosti TRIEXPERT poskytnout reklamované zboží a popis vady zboží, příp. způsob řešení reklamace, který požaduje (tj. jaké nároky z vad uplatňuje). Pokud zákazník chce odstoupit od smlouvy a požaduje vrácení kupní ceny, je povinen při reklamaci sdělit společnosti TRIEXPERT číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky vráceny. Výše uvedené informace je povinen zákazník poskytnout společnosti TRIEXPERT buď ústně při osobní reklamaci v kamenné prodejně TRIEXPERT, kdy tyto informace budou zaznamenány v Reklamačním protokolu, nebo písemně v případě reklamace zaslané poštou. Bez splnění těchto povinností není společnost TRIEXPERT povinna reklamaci přijmout a nemusí zahájit reklamační řízení.

4.3. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi Reklamační protokol, který představuje potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení). Je-li reklamace provedena poštou (nikoliv osobně na prodejně), zašle společnost TRIEXPERT zákazníkovi Reklamační protokol e-mailem; pokud zákazník nevznese do 3 pracovních dnů proti Reklamačnímu protokolu námitky, má se za to, že s obsahem Reklamačního protokolu souhlasí.

5.4. Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se společnost TRIEXPERT nedohodne se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodne vedoucí prodejny nebo jiný kompetentní pracovník společnosti TRIEXPERT.

5.5.  Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a zároveň v hygienicky přijatelném stavu (neznečištěné, suché a hygienicky nezávadné). Společnost TRIEXPERT je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které je v hygienicky nepřijatelném stavu. 

4.4. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem nebo sms či telefonicky.

Článek V - Odstranitelné vady 

5.1. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna (oprava zboží). Společnost TRIEXPERT je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.2. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně čtyři odstranitelné vady.

5.3. Nebude-li oprava zboží vhodná či účelná, bude zboží vyměněno. Pokud by výměna zboží byla neúměrná nebo nebyla možná, má zákazník právo na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy

Článek VI - Neodstranitelné vady

6.1.  Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

6.2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy

6.3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Článek VII – Další ujednání

7.1. Společnost TRIEXPERT neodpovídá za škody na zboží způsobené přepravcem. Pokud je zásilka zákazníkovi doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný či otevřený transportní obal apod.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. Pokud zákazník zásilku přesto převezme, společnost TRIEXPERT nenese odpovědnost a výslovně se zříká všech závazků z odpovědnosti za vady zboží; zákazník je tak dále oprávněn případnou reklamaci řešit pouze s dopravcem.

7.2. Pokud zákazník využije svého práva dle tohoto reklamačního řádu či dle zákona a odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení doručit zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, vrátit nepoškozené zpět společnosti TRIEXPERT, a to nejlépe osobně do některé z kamenných prodejen TRIEXPERT, příp. také poštou do prodejny TRIEXPERT v Brně. Zároveň je zákazník povinen sdělit společnosti TRIEXPERT číslo bankovního účtu, na který má být vrácena kupní cena, pokud tato již nebyla vrácena v rámci reklamačního řízení (např. v hotovosti). Jakmile zákazník splní tyto své povinnosti, je společnost TRIEXPERT povinna do 14 dnů vrátit zákazníkovi kupní cenu spolu s cenou za dodání zboží, a to na zákazníkem uvedený bankovní účet.

7.3. Pokud si zákazník nevyzvedne opravené zboží nebo nové zboží při vyřízení reklamace výměnou ani do 30 dnů od oznámení výsledku vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi skladné a vydání zboží podmínit úhradou skladného. Pokud si zákazník nevyzvedne takové zboží ani do 3 měsíců, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat bez náhrady pro zákazníka.