Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

  1. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v rámci e-shopu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
  2. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. Vrácené zboží musí být kompletní (vč. příslušenství a dokumentace) a ve stavu, v jakém je spotřebitel převzal. Spotřebitel je povinen spolu se zbožím zaslat prodávajícímu také doklad o koupi (pokladní doklad, fakturu). Pokud spotřebitel zboží prodávajícímu zasílá, je povinen zboží řádně zabalit tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození, ale ani k polepení, popsání či jinému znehodnocení zboží a původních obalů. Spotřebitel nesmí zboží zaslat na dobírku, takto zaslané zboží nebude převzato a zásilka bude na náklady spotřebitele vrácena. Prodávající doporučuje spotřebiteli zboží při zasílání pojistit.
  3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží dle odst. 2, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  4. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  6. V souladu s příslušným ustanovením o. z. sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek – vzor: odstoupeni-spotrebitele-od-kupni-smlouvy.